Sorko Advocaten

Letselschade

Werkwijze

Beperken van de impact
Het oplopen van letsel is een emotionele gebeurtenis en kan verstrekkende en ingrijpende gevolgen hebben. Ons doel is de impact van de schade zo veel mogelijk te beperken. Mw. Willenborg houdt zich bezig met het vaststellen van de aansprakelijkheid, het bepalen van de aard en gevolgen van het letsel en vervolgens met het berekenen van de omvang van de schade. Dit doet zij door bewijzen te verzamelen, medische adviezen in te winnen en te onderhandelen met de verzekeraar.

Effecten op langere termijn
Het is ook van groot belang om de effecten op langere termijn zorgvuldig in kaart te brengen en overtuigend aan de verzekeraar te presenteren. Mw. Willenborg bespreekt met u het verloop van de letselschadezaak en houdt u tijdens dit proces regelmatig op de hoogte. Mw. Willenborg zorgt voor een persoonlijke begeleiding in dit proces en zij voert zelf de onderhandelingen. Mochten de onderhandelingen vastlopen, dan heeft zij als advocaat de mogelijkheid u in een procedure bij de rechtbank te vertegenwoordigen.

Tips
In veel gevallen staat u na een ongeval immers voor onverwachte kosten. Denk daarbij aan de eigen bijdrage voor medicijnen, de kosten voor medische behandelingen, vervoerskosten, zorgkosten en huishoudelijke hulp.

Het is belangrijk vanaf het begin relevante informatie en de bewijzen van gemaakte kosten goed te bewaren. Voor het vaststellen van de schade zijn salarisspecificaties, jaaropgaven, studieresultaten en beoordelingsverslagen van groot belang.

Voorschotten

De schade en voorschotten
Wanneer vaststaat dat de veroorzaker aansprakelijk is, dan kan uw schade worden verhaald op zijn verzekeraar. Mogelijk heeft u direct na het ongeval geld nodig voor uw dagelijkse uitgaven. Dan is een voorschot dringend gewenst. Mw. Willenborg kan u helpen bij het verkrijgen van voorschotten zodat uw financiële positie niet in gevaar komt en u zich zonder deze zorgen kunt richten op uw herstel.

Aandacht voor

Kinderen
De gevolgen van een ongeval voor het kind en zijn of haar toekomst zijn vaak in een vroeg stadium nog moeilijk te bepalen. Daarom vereist de behandeling van letselschade en het bepalen van toekomstige schade bij kinderen speciale expertise. Goed contact met de ouders is zeer belangrijk bij de behandeling en afwikkeling van de schade en de belangen van het kind dienen voorop te staan. Mw. Willenborg heeft een groot aantal kinderen en hun ouders in dit proces bijgestaan.

Jongeren/studenten
Veel jongeren combineren hun studie met een baan of ze werken al fulltime. Het wegvallen van inkomsten kan een remmend effect hebben op hun leerprestaties en kan leiden tot studievertraging of vertraging in de verdere ontwikkeling van hun carrière. Hier gaat bijzondere aandacht naar uit.

ZZP’ers
Voor zzp’ers heeft een ongeval vaak meteen verstrekkende gevolgen voor het inkomen. Er kan dringend behoefte zijn aan een onmiddellijke bevoorschotting, om te voorkomen dat er financiële nood ontstaat en om ervoor te zorgen dat uw bedrijf kan blijven draaien. De vaste lasten gaan immers door.

Ouderen
Voor ouderen kan een ongeval specifieke gevolgen hebben. Zelfstandig wonende ouderen kunnen ineens afhankelijk worden van familie, kennissen en professionals en zijn in sommige gevallen zelfs niet meer in staat om zelfstandig te wonen. Deze ingrijpende gevolgen van het ongeval vragen om voldoende financiële compensatie. Dan is een voortvarende aanpak een eerste vereiste.

Schade

Schatting schade op langere termijn
Een goede inschatting van de toekomstige schade is van groot belang, ongeacht de leeftijd van het slachtoffer. Er kan behoefte zijn aan langdurige deskundige begeleiding. Het voornaamste is het leven van voor het ongeval weer zoveel mogelijk te hervatten, dit al dan niet in aangepaste vorm.

Definitieve afronding
Wanneer u letsel heeft opgelopen kan dit gevolgen hebben die nooit helemaal zijn uit te wissen, zowel emotioneel als lichamelijk. Juist daarom is het belangrijk een zo goed mogelijk resultaat te bereiken en binnen een redelijke termijn tot een afronding te komen. Dan kunt u de draad weer oppakken en uw leven opnieuw vormgeven.

Rechtsbijstand

Second opinion
Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, kunt u ook een second opinion over uw zaak aanvragen, bijvoorbeeld omdat u graag een onafhankelijk oordeel over het regelingsvoorstel wilt hebben, of omdat u de deskundigheid van uw belangenbehartiger in uw zaak in twijfel trekt

Uit een arrest van 21 februari 2014 van de Hoge Raad volgt dat rechtsbijstand verzekerden recht hebben op bijstand van een advocaat naar eigen keuze.

Kosten

Kosten en aansprakelijkheid
Als vaststaat dat de veroorzaker van het letsel aansprakelijk gesteld kan worden, dan dekt zijn of haar verzekering ook de kosten van uw letselschadeadvocaat en andere in te schakelen deskundigen. De ondersteuning en begeleiding kost u in dit geval niets.

Soms staat de aansprakelijkheid aan het begin nog niet vast. Dan worden duidelijke afspraken gemaakt over de verdere behandeling van uw zaak. De overheid financiert in sommige gevallen ook rechtshulp. Kijk op www.rvr.org voor meer informatie.

Sinds 1 januari 2014 is rechtsbijstand van een advocaat op basis van ‘nu cure no pay’ deels toegestaan. Hiervoor dient een resultaat gerelateerde beloningsafspraak (RUB) gemaakt te worden. Neemt u voor meer informatie contact op met mevrouw mr. A.M. Willenborg.